ANKIETA    DLA   NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

 

Chcielibyśmy pozna Państwa opinię o szkole zawodowej , w której państwo pracujecie. Ankieta jest anonimowa. Zbiorcze wyniki zostaną zamieszczone w Raporcie. Jesteśmy przekonani , że staną się one podstawą planowania rozwoju Waszej szkoły

 

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły , w której Pan(i) pracuje ?

Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skal .

                            

1

2

3

4

5

                    Nie jestem zadowolony(a)                                        Jestem zadowolony(a)

 

 

2. Jak Pan(i) ocenia aktywność uczniów na swoich zajęciach ?

Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skal .

 

1

2

3

4

5

 Uczniowie są mało aktywni                           Uczniowie są bardzo aktywni

 

 

3. Czy nauczanie zawodu w szkole odbywa się w nowoczesny sposób?

Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź

 


                                                      Tak                                Nie                                 Nie mam zdania

 

 

4. Jak Pan(i) ocenia przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej ?

Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skal .

 

 

1

2

3

4

5

                                                                      Absolwenci są bardzo dobrze

     Absolwenci są źle przygotowani                                                                       przygotowani do pracy zawodowej

       pracy zawodowej

 

5. Czy Pana(i) zdaniem uczniowie w trakcie nauki w szkole zdobywają następujące umiejętności?

Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi

 

 


51 organizowanie , ocenianie i planowanie własnej nauki

                                                                                                                                                                                                         

5.2 skuteczne komunikowanie się                                                                                                                                                   

 


5.3 efektywne współdziałanie w zespole

 

5.4 rozwiązywanie problemów w twórczy sposób

                                                                                                                                                                                                         

5.5 sprawne posługiwanie się komputerem

 

 

 

7. W jaki sposób przygotowuje się Pan(i) do lekcji ?

Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi

 


7.1 przygotowuję szczegółowy konspekt każdej lekcji

 


7.2 przygotowuję się jedynie do nowych lekcji 

 


7.3 moje przygotowanie do lekcji polega na przemyśleniu, jakie treści i jakimi metodami

        mają być uczniom przekazane

 


7.4 przygotowuję się do niektórych lekcji, jeśli czas mi na to pozwala           

 


7.5 nie muszę przygotowywać się do lekcji , wszystkie znam praktycznie na pamięć                                                        

 

7.6 j przygotowuje się  inaczej

 

Jak ?

 

 

 

 

 

8. Jakimi metodami najczęściej prowadzi Pan(i) swoje lekcje ?

Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi

 


8.1 Wykład                                                                                                                                                                                     

 


8.2 Indywidualna praca uczniów                                                                                                                                                

 


8.3 Praca w grupie

 


8.4 Odgrywanie ról, gry, drama                                                                                                                                                   

 

8.5 Dyskusje , debaty                                                                                                                                                                   

 


5.6 Inne metody

 

Jakie ?

 

 

 

 

 

 

9. Czy ma Pan(i) wypracowane metody pracy z uczniem zdolnym ? 

         Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź

 


                                                                                                                       

                                                                                                           Tak                                      Nie

Jeśli tak , to jakie ?

 

 

 

 

 

 

10. Czy wykorzystuje Pan (i ) metody dostosowane do pracy z uczniem mający trudności w nauce ?

Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź

 


                                                                                                             Tak                                     Nie

 

Jeśli tak , to jakie ?

 

 

 

 

11.Jakie pomoce wykorzystuje Pan (i) na swoich lekcjach ?

 

 

 

 

 

 

 

Tomaszów 18.02.2005

 

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli ZSNr3

w dniu  17.02.2005

 

Ankietę przeprowadzono wśród 15 nauczycieli o dużym stażu zawodowym.

Analizując wyniki ankiety należy stwierdzić,że  większość/85% / ankietowanych nauczycieli jest zadowolona  ze szkoły.Na pytanie dotyczące  aktywności uczniów na lekcjach ponad 80% stwierdziło że uczniowie są mało aktywni na zajęciach.

40% ankietowanych nauczycieli jest zdania że nauczanie zawodu w szkole odbywa się w sposób nowoczesny  60% nie ma zdania w tej kwestii.Na pytanie dotyczączące przygotowania absolwentów do pracy zawodowej wiekszość bo ponad 70% nauczycieli twierdzi ,że szkoła prezygotowuje absolwentów na średnim poziomie./3pkt  w skali 5 pkt/. 30% że  dobrze.

70% ankietowanych twierdzi, że   uczniowie w trakcie nauki zdobywają umiejętność  organizowania,oceniania i planowania własnej pracy,80% ankietowanych twierdzi, że   uczniowie w trakcie nauki zdobywają umiejętność skutecznego komunikowania się;tyle samo że  zdobywają umiejętność efektywnego współdziałania w zespole;tylko 10 % ankietowanych twierdzi że uczniowie zdobywają podczas nauki  umiejętność   rozwiązywania problemów w twórczy sposób;natomiast wszyscy ankietowani nauczyciele są zdania że uczniowie zdobywają podczas nauki  umiejętność posługiwania się komputerem.

Na pytania dotyczące sposobu przygotowania się do lekcji tylko 10% odpowiedziało że przygotowuje szczegółowy konspekt każdej lekcji,

60% że przygotowuje  się jedynie do nowych lekcji,

100% stwierdza że przygotowanie do lekcji polega na przemyśleniu jakie treści i jakimi metodami  mają być  uczniom przekazane,tylko ok.10% stwierdza, że  przygotowuje się do niektórych lekcji jeśli pozwala na to czas;

także ok. 10%  odpowiedziało,że nie przygotowuje się do lekcji  gdyż wszystkie  zna praktycznie na pamięć.

Na pytania dotyczące  metod prowadzenia lekcji   ok.80 %  prowadzi lekcje metoda wykładu, 70% stosuje indywidualną pracę w grupach, lub pracę w grupach,tylko 10% stosuje metody tj gry,dramy.odgrywanie ról,80% dyskusje i debaty, ok. 35% wymienia inne metody takie jak:

pogadanka,burza mózgów,grafy,mapa mentalna,metaplan,praca z komputerem,metody samooceny,konkursy,metody ćwiczeniowie.

Wszyscy ankietowani nauczyciele mają wypracowane  metody pracy z uczniem  zdolnym.Najczęściej wymieniane metody to: pisanie referatów,udział w konsultacjach,róznicowanie zadań domowych,wykorzystywanie ćwiczeń zalecanych przez psychologów,zachęcanie do udziału  w konkursach ,olimpiadach.

Na pytanie dotyczące pomocy wykorzystywanych na lekcjach najczęściej padały nstp odpowiedzi:

Plansze,tablice,kasety ideo i magnetofonowe,słowniki albumy,mapy,czasopisma,model,teksty źródłowe.

Wnioski:

 

 

opracował  Marek Bednarczyk